Technician Supervisor

โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

481/1 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์098-0105433

1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงาน ซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภคของโรงแรมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. บริหารจัดการรับเรื่องแจ้งซ่อมและดำเนินการซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความเป็นผู้นำ  รู้จักวางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น

4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมมาอย่างน้อย 1 ปี


สนใจสมัครได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปาสงขลา 

ติดต่อเบอร์โทร. 098-0105433
ID Line : laguna2022
Email : recruit.lagunagrandsongkhla@hotmail.com

*********เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน*********

1.รูปถ่าย  1 นิ้ว

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา   1 ฉบับ

5.หนังสือรับรองการผ่านงาน    1  ฉบับ

6.หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)   1  ฉบับ

7.สำเนา เอกสารรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

8.อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล และสำเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลกิจการ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา