Reception ด่วน

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่

23 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา3
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-074-353333-38

บุคคลิกดี,สื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้,เข้ากะได้