ช่างเขียนแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย 4 ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์086-4915406

ช่างเขียนแบบ  (เนื่องบริษัทกำลังขยายกิจการต้องการรับบุคลากรเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          วุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง

-     ประสานงานกับผู้ควบคุมโครงการ หรือผู้ออกแบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปของแบบที่ใช้อ้างอิงสําหรับงานก่อสร้าง For Construction Drawing ) และรายละเอียดของ

      รายการประกอบแบบทั้งหมดของโครงการ

-    ขียนแบบ  โครงการที่ได้รับมอบหมาย  ให้มีรายละเอียดครอบคลุมตามข้อสรุปของแบบที่อ้างอิงไว้  เพื่อให้แบบที่สําเร็จมีความสอดคล้องตามข้อสรุปรวมที่ได้

      ตกลงไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง   ๆ

-     ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่ดําเนินการเขียนแล้วเสร็จ  เพื่อให้แน่ใจว่าแบบนั้น  ๆ  มีความครบถ้วนในรายละเอียด สอดคล้องกับแผนงานหลัก และตรงตาม

       ข้อสรุปของแบบที่ใช้สําหรับงานก่อสร้าง For Construction Drawing )

-      ติดตามเทคนิคใหม่ๆ ของงานก่อสร้าง ตลอดจน คุณสมบัติพิเศษของวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ๆ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการขียนแบบโครงการต่าง ๆ ให้มี

       ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

-     นําทักษะความชํานาญด้านการจัดการสมัยใหม่   มาใช้ในงาน   เพื่อมุ่งนําองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน

-     ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่ง Resume

E-Mail Tanuttanun.pootorn@gmail.com, โทร 086-4915406 (คุณตา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร 074-237035086-4915406 โทรสาร 074-237035