Chief Engineer

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่

23 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-074-353333-38

มีประสบการณ์งานโรงแรมโดยตรง