หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนการตรวจสอบ และหาแนวทางการตรวจสอบ

2. นำทีมออกปฏิบัติงานตรวจสอบในสาขาต่างๆ ตามแนวทางการตรวจสอบ

3. จัดทำรายงานการตรวจสอบและนำเสนอผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

4. ติดตามผล เสนอแนะผลการตรวจสอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ  30 - 45 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี (ทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

3. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี

4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด ต่างสาขา (ได้ตามแผนงานและความรับผิดชอบ)

5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

6. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง รักษาความลับขององค์กรได้ และทัศนคติที่ดี

7มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

8. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

 

ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย 13.30-15.30 น.

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า