ผู้จัดการฝ่ายขาย (มีประสบการณ์ในตำแหน่ง)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

• กำหนดแผนงาน และบริหารงานขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้สอดคล้องตาม นโยบาย และทิศทางขององค์กร

• มอบหมายงาน และกระจายเป้ายอดรายได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อบริหารงานขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

• รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

• กำกับ ควบคุมการทำงานของทีมขาย และทีม PC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ายอดรายได้ที่กำหนดไว้

• วางแผน และกำกับ ควบคุมการฝึกพัฒนา PC เพื่อให้ PC มีความรู้ในตัวสินค้า ตลอดจนมีทักษะการขาย และการบริการที่ดี ตรงตามมาตรฐานขององค์กร

• ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์ยอดขาย และประมาณการยอดรายได้โดยภาพรวมของฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า (Department Trade) ในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อนำข้อมูล ตัวเลขไปใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนา และขยายช่องทางการขาย เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุม สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นโอกาสในการขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า ตลอดจนเข้าตรวจสอบหน้างาน เพื่อควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรม รวมถึงการวางสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• วางแผนร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

• วิเคราะห์ และวางแผนการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับห้างสรรพสินค้า ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

• บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

• วางแผนแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของฝ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบรายงานการขาย รวมถึงรายงานวิเคราะห์สภาพตลาดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ตรวจสอบ ควบคุมสต็อกสินค้า ควบคุมดูแลและบริหารงาน พนักงานในความรับผิดชอบทุกสาขา

 

คุณสมบัติ (Qualification)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 3 – 5  ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน

5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม

9. มีความเสียสละ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า