IT Support

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน

กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานขององค์กร

กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลขององค์กร รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด

ควบคุมดูแลแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

ควบคุมดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายองค์กร

วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน

ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

จัดเตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ไม่ค้างคืน)

สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยเฉพาะการใช้ SQL

มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ


ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )ลักษณะงาน

กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานขององค์กร

กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลขององค์กร รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด

ควบคุมดูแลแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

ควบคุมดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายองค์กร

วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน

ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

จัดเตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ไม่ค้างคืน)

สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยเฉพาะการใช้ SQL

มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ


ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติมายัง E-mail :   HR@diana.co.th  

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า