ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (มีประสบการณ์ในตำแหน่ง)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ

2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ

4. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

6ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ

7จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

8. จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ  30 - 45 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี (ทางด้านบัญชี การเงิน หรือบริหาร) มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการทีมงานได้ดี

4. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง รักษาความลับขององค์กรได้ และทัศนคติที่ดี

5. มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

6. มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในประเด็น / ผลกระทบ / ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน
7. มีความใส่ใจ พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

8มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

9. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

 

ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล  HR@diana.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า