หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนลงทุน

- จัดการงบประมาณการบริหารเงินสดและเครดิต

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน / การธนาคาร (ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย/ตรวจสอบรายงาน ทะเบียนเช็ครับ/ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน/ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน)

- ควบคุมเงินสดย่อย / ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ

- วางแผนเรื่องระบบเงินคงเหลือ และการบริหาร Cash Flow

- ควบคุมและรับผิดชอบสอบทานการจัดทำ BANK RECONCILE 

- จัดทำงบการเงิน รายงานการเงินประจำปี

- วางแผนนโยบาย วิธีการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว (จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน)   

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

- สอบทานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท และรายงานภาษีซื้อภาษีขายให้ถูกต้อง

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง  อายุ 30 - 40  ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร

3. ประสบการณ์สายงานบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี (ธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก)

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Excel / Word ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) : Accounting Software / ERP / POS

5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

6. พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

8. มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนงานเป็นอย่างดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

9. มีวุฒิภาวะในการทำงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

*ยินดีรับพนักงานเพศทางเลือก/สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ : ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 15.30 น.

   (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า