โปรแกรมเมอร์

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 กม 19 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-273600

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม และ IOT

มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C, C++, C#

หากมีประสบการณ์ในการใช้ภาษา X++ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

contact information

Please send your Resume to : Personnel@tropical.co.th Or Contact. : 074-273600 Our office located at TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1/1 M. 2, KANJANAWANIT Rd., THUNGYAI, HAT YAI, SONGKHLA 90110