Hotel Manager/ ผู้จัดการโรงแรม

NW 4896 Hotel ด่านนอก จังหวัดสงขลา (เดิมชื่อ โรงแรม Oliver )

NW 4896 Hotel (เลขที่ 5 ม.7 ถ.ตันรัตนากร 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา)

อัตรา1
เงินเดือน30,000-40,000 บาท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม : 074-557153

Hotel Manager/ ผู้จัดการโรงแรม

NW 4896 Hotel   ด่านนอก จังหวัดสงขลา

THB 30,000 - THB 40,000 /เดือน

ลงประกาศเมื่อ 25-Mar-23

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ผู้จัดการโรงแรม
 • ธุรกิจประเภทการบริการ

รายละเอียดงาน

รายได้ : 30,000 - 40,000 บาท (พิจารณาที่พักให้) สำหรับผู้ทีมีประสบการณ์บริหารงานโรงแรม รักในสายงานบริการ มีความตั้งใจในการสร้างมาตรฐาน พัฒนาทีม และเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :   NW 4896 Hotel  (เลขที่ 5 ม.7 ถ.ตันรัตนากร 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา)

 รายละเอียดงาน 

 • บริหารจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการบริการ การขาย และการตลาด
 • ช่วยผลักดันยอดขาย หรือ Occupancy ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบุกตลาดออนไลน์
 • จัดทำต้นทุน คิดราคาขาย รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรณ์ตามนโยบายขายฝ่ายบริหาร
 • มีความเข้าใจใน Branding ขององค์กร รวมทั้งสามารถนำเสนอ และสื่อประสานกับพนักงานให้เข้าใจไปในทางทิศทางเดียวกัน
 • จัดระเบียบและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานแผนกต่างๆ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก
 • รักษามาตรฐานการบริการของโรงแรมพร้อมทั้งพัฒนายกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขงานด้านการบริการ ด้านห้องพัก และอาหาร รวมถึงผลักดันด้านการรีวิวของลูกค้า
 • สร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของพนักงานในองค์กร พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอย่างภายในโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างละเอียด
 • บริหารงานด้านการสั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

สนใจสมัครงาน

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ออฟฟิศส่วนกลางชั้น 3 (ตึกตรงข้ามอพ้าทเม้นท์ M1) 888/333 ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

หรือส่งประวัติส่วนตัว(Resume)มาที่ hr.vhmthailand@gmail.com

☎️ ติดต่อสอบถาม : 074-557153