ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายมนตรี ด่านไพบูลย์ มอบใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้กับอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ณ ห้องประชุมทบวงมหาวิทยาลัย

         ในช่วงเริ่มต้นระยะแรกมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการเพื่อรองรับการขยายตัว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยในช่วงปีการศึกษา 2540-2544 วิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจประมาณ 2,000 คน
          ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก คือ ระดับปริญญาตรี 7 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครู 5 ปี) สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาภาษาจีนธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)
         ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละ คนให้เจริญเติบโตสูงสุดแห่งสมรรถภาพ เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้านวินัย คุณธรรม และสติปัญญา โดยมีจุดมุ่ง หมายหลักคือ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพ มีจิตสำนึกดีงาม สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงตนให้เกิดคุณประโยชน์และสันติสุขทั้งแก่ตนเอง เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ

อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 14:54น.

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 14:59น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:02น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครู 4 ปี)

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:04น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:08น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:11น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:15น.

เลขานุการผู้บริหาร

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:21น.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพและส่งเสริมวิชาการ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:23น.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ผลงาน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
29 ส.ค. 65 15:25น.